Print This Post

  In memoriam. Союз писателей Эстонии

  Новые oблака
  10.06.2018 «Памяти Эльвиры Михайловой» — спецпроект oblaka.ee

  Эльвира Михайлова (до 1969 года Кравченко) – редактор, переводчик, организатор литературной жизни.

  2. IX 1943 – 23. V 2018

  Эльвира Михайлова родилась в Тамбове в семье педагога, ее мать была эстонкой. По окончании средней школы Михайлова приехала в Эстонию, в Тартуский университет, где училась на кафедре русской филологии Юрия Лотмана (1961–1967).

  По окончании университета Михайлова работала непродолжительное время учительницей в школе. Затем перешла на службу в издательство «Ээсти раамат», где работала 1968–1978 и 1980–1982 гг. Сначала она работала корректором, после редактором русской художественной литературы. В крупном издательстве она быстро стала компетентным и авторитетным экспертом: к примеру, она предложила Сергею Довлатову опубликовать в Эстонии дебютную книгу, сборник рассказов «Пятый угол (записки горожанина)». В 1974 году книга была отправлена в печать, но вышестоящие власти не позволили этому случиться.

  Со временем Михайлова стала своего рода гидом в мире эстонской литературы, работая, например, литературным консультантом в Союзе писателей Эстонии (1983–1992) и редактором в журналах «Таллинн» (1978–1979) и «Радуга» (1993–2006). Она составила антологию эстонской поэзии на белорусском языке (1986) и объемную антологию эстонской поэзии на русском языке (1990, второе расширенное издание – 1999). Также она обучала переводчиков эстонской поэзии.

  С чрезвычайным вниманием и бережливостью она перевела на русский язык важнейшие произведения Владимира Беэкмана, Матса Траата, Николая Батурина, Юло Туулика, Яана Кросся, Арво Валтона, Майму Берг, Михкеля Муття, Яака Йыэрюйта и других писателей.

  С 1990 года Михайлова состояла в Союзе писателей Эстонии. В 1984 году ее перевод романа Матса Траата «Были деревья, вещие братья» был удостоен премии имени Юхана Смуула, в 1999 году составленная ей антология эстонской поэзии была отмечена премией Капитала культуры Эстонии.

  Эльвиру Михайлову характеризовали такие качества как трудолюбие, основательность, доброжелательность, скромность и дипломатичность. Работая всю жизнь во благо литературы, она стала добрым другом для нескольких поколений коллег.

  ***
  Elviira Mihhailova
  2. IX 1943 – 23. V 2018

  Lahkunud on toimetaja, tõlkija ja kirjanduselu korraldaja Elviira Mihhailova (aastani 1969 Kravtšenko).
  Elviira Mihhailova sündis Venemaal Tambovis pedagoogi peres, tema ema oli eestlanna. Keskkooli lõpetamise järel tuli Mihhailova Eestisse, kus õppis Tartu Ülikoolis Juri Lotmani kateedris vene filoloogiat (1961–1967).
  Pärast ülikooli töötas Mihhailova lühikest aega kooliõpetajana. Seejärel liitus ta kirjastusega Eesti Raamat, kus töötas aastatel 1968–1978 ja 1980–1982. Algul oli ta ametis korrektorina, seejärel vene ilukirjanduse toimetajana. Suures kirjastuses sai temast pädev ja autoriteetne juht: näiteks ta pakkus Sergei Dovlatovile võimaluse avaldada Eestis oma debüütraamat, novellikogu „Viis nurka (linnakodaniku märkmeid)“. Raamat läkski 1974. aastal trükki, kuid viimasel hetkel peatasid kõrgemad võimud selle ilmumise.
  Aegamööda sai Mihhailovast eesti kirjanduse vahendamisel omamoodi suunanäitaja, seda näiteks Kirjanike Liidu kirjanduskonsultandina (1983–1992) ning toimetajana ajakirjades Tallinn (1978–1979) ja Raduga (1993–2006). Ta koostas eesti luule antoloogia valgevene keeles (1986) ja mahuka eesti luule antoloogia venekeelses tõlkes (1990, II trükk 1999). Ühtlasi koolitas ta eesti luule tõlkijaid.
  Ta on silmapaistva süvenemisega tõlkinud vene keelde Vladimir Beekmani, Mats Traadi, Nikolai Baturini, Jaan Krossi, Arvo Valtoni, Maimu Bergi, Mihkel Muti, Jaak Jõerüüdi jt tähtsamaid teoseid.
  1990. aastast oli Mihhailova Eesti Kirjanike Liidu liige. 1984. aastal pälvis ta Juhan Smuuli nimelise kirjanduspreemia Mats Traadi romaani „Puud olid, puud olid hellad velled“ tõlke eest ning 1999. aastal Eesti Kultuurkapitali preemia eesti luule antoloogia koostamise eest.
  Elviira Mihhailovat iseloomustasid töökus, põhjalikkus, heatahtlikkus, tagasihoidlikkus ja diplomaatilisus. Töötanud kogu elu eesti kirjanduse heaks, sai temast mitme põlvkonna kolleegide hea sõber.

  Eesti Kirjanike Liit